ข้อมูลการทดสอบ
ผลการอ่าน
ผลการประเมินการอ่านของนักเรียน
ระดับชั้น จำนวน นร. ดีเยี่ยม ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง ไม่ได้สอบ
ประถมศึกษาปีที่ 1 2,541 312 860 661 322 164 222
ประถมศึกษาปีที่ 3 2,488 1,200 758 131 56 49 294
ประถมศึกษาปีที่ 6 2,737 1,106 1,125 140 26 23 317
รวม 7,766 2,618 2,743 932 404 236 833
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 เลขที่ 111 ถ.พระปิยะ ต.ป่าตาล อ.ลพบุรี จ.ลพบุรี 15000